<<< Terug naar Folders

 

Projectvoorbeeld: Herintroductie Korhoen

Update 23-04-2007

 

 

Herintroductie van het Korhoen in Brabant

In opdracht van de provincie Noord Brabant en van provinciaal landschap Brabant maakt Ecoplan een plan van aanpak voor de herintroductie van het korhoen in Brabant. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft in de jaren '80 en '90 enkele soortbeschermingsplannen uitgebracht, waaronder die van het korhoen. Bijna tien jaar na het uitkomen van het soortbeschermingsplan korhoen heeft het Expertisecentrum aan Ecoplan Natuurontwikkeling opdracht gegeven dit plan te evalueren.

Door het verlies van geschikte leefgebieden is het korhoen de laatste decennia in aantal sterk achteruit gegaan. Vanwege grootschalig plaggen van de heide, vergrassing van heide en intensivering van de landbouw is het voedselaanbod voor het korhoen verminderd. Met name de kuikenperiode waarin de hen met de jonge kuiken zien te overleven is een cruciale periode. Door menselijke aanwezigheid worden korhoenders verstoord. Verstoring draagt eraan bij dat ze worden gedwongen om te vertoeven in minder geschikte leefgebieden. Ook klimaatveranderingen, schadelijke stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, jacht en predatie hebben bijgedragen aan een afname van de korhoenpopulatie.

Na de evaluatie van het soortbeschermingsplan hebben we van de provincie Noord Brabant opdracht gekregen een plan van aanpak te maken voor de herintroductie van het korhoen in Brabant. We zullen voorstellen daarvoor aanpassingen van het heidebeheer en cultuurlandbeheer, het ontwikkelen van bosranden, het tegengaan van verdroging en het bevorderen van de rust in het terrein door zonering van recreanten. Bij het kweken en uitzetten kan eventueel kan het inbrengen van "vers bloed" overwogen worden.
Het zou mooi zijn als elke maatregel die wordt genomen, wordt begeleid met onderzoek. Als inderdaad besloten wordt om tot herintroductie, zal het korhoen zich hopelijk goed kunnen adapteren en zo een icoon van de streek worden.