<<< Terug naar Folders

 

Projectvoorbeeld: Oostvaardersveld

Update 23-04-2007

 

 

De Oostvaardersplassen beleven in het Oostvaardersveld
De Oostvaardersplassen (o.v.p.) zijn gesitueerd in Flevoland en hebben zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste moerasgebieden (wetlands) van Europa. De Oostvaardersplassen danken hun bekendheid aan de diversiteit aan vogels maar ook aan de grote grazers. Het totale gebied heeft een oppervlakte van circa. 6000 ha. De Oostvaardersplassen zijn niet opengesteld voor het grote publiek en daarom is gezocht naar een gebied dat als "etalage" voor de Oostvaardersplassen kan dienen.

Het Oostvaardersveld moet de etalage van de Oostvaardersplassen worden. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 260 ha en ligt ten noordoosten van de Oostvaardersplassen.
De in de Oostvaardersplassen. voorkomende flora en fauna, evenals de verschillende landschapstypen zullen worden zoveel mogelijk worden geïntegreerd in het Oosvaardersveld.
Om hiervoor te zorgen, zijn er zowel landschaps- en vegetatieaanpassingen in dit gebied nodig en ook waterhuishoudkundig beheer zal noodzakelijk zijn, door zorgvuldig beheer van waterpeilen kan de juiste vegetatie ontstaan.

De tien meest uit het oog springende soorten die in de Oostvaardersplassen voorkomen zijn: heckrund, konik, edelhert, lepelaar, aalscholver, grauwe gans, roerdomp, kluut, blauwborst en de bruine kiekendief. Deze soorten spelen een grote rol in het functioneren van het ecosysteem.

Het is belangrijk dat de bezoeker deze functie van die dieren, de natuurlijke mechanismen, in het moerasecosysteem te zien krijgt. Er zullen meer bosweiden worden gevormd. Op deze manier ontstaat er een afwisselend patroon van open en gesloten plekken. De open plekken zijn voor sommige dieren nodig om voedsel te zoeken of te nestelen.
De grote open plekken zullen met elkaar in verbinding staan, zodat er een aantrekkelijke zichtlijn ontstaat voor de bezoekers.

Er worden een viertal wandelpaden (verhard en onverhard) aangelegd in het Oostvaardersveld. Langs deze paden komen een aantal recreatieve en educatieve voorzieningen, zoals; vogelhutten, "doe en kijk" plekken voor kinderen, natuurspeelbos en informatievoorziening bij het bezoekerscentrum. De aangebrachte voorzieningen moeten veilig, duurzaam en ecologisch zijn, dus elementen die van natuurlijke materialen gemaakt zijn. Het gebied wordt op deze manier toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Iedereen kan op zijn eigen manier van het Oostvaardersveld en indirect van de Oostvaardersplassen genieten.