Najaar 2003                            Ecoplan Natuurontwikkeling

ECOPLAN is sinds 1978 actief op het gebied van natuurbeheer, natuurlijk groenbeheer en natuurontwikkeling. Ecoplan streeft een meer natuurlijk beheer na. Niet alleen voor natuurgebieden maar ook voor de eigen leefomgeving, het plantsoen, de stad.

ECOPLAN legt zich toe op het geven van ecologische adviezen op het gebied van ecologie, natuurbeheer, natuurbouw, bosbeheer en ecologische groenvoorzieningen. Daarnaast geven wij ook cursussen en doen aan educatie. Ook organiseren en begeleiden wij de uitvoerende activiteiten: beheer van bos, park en tuin; omvorming naar ecologisch onderhoud. Aannemen en begeleiden van natuurbouwwerken. Aanleg van tuinen. Bemiddeling en begeleiding t.b.v. natuurlijke extensieve begrazing.

De combinatie van advies en planvorming met uitvoering staat garant voor een wederzijdse kwaliteitsverbetering. De adviezen van Ecoplan zijn gebaseerd op ervaring met de uitvoering, de uitgevoerde Ecoplan projecten hebben een degelijke onderbouwing en worden door de planopstellers begeleid.

Ecoplan-Natuurontwikkeling
Asserstraat 201
9486 TD Rhee (Assen)
tel: 0592 291715
fax: 0592 291705
www.ecoplan.nl
info@ecoplan.nl

Sinds de laatste Nieuwsbrief (december 2002) zijn o.a. de volgende projecten afgerond:
De Kleine Polder in Termunten, waar inmiddels grazers zijn uitgezet. Deze zomer groeide er opvallend veel Grote Ratelaar. De ontwikkeling wordt met belangstelling gevolgd! Het Bosomvormingsplan voor de Geelders "Terug naar het Oerbos" is gereed. Het rapport is verkrijgbaar voor €10,- (of €15,- incl. verzendkosten). Staatsbosbeheer zal het project de komende jaren gaan uitvoeren. Het project "Een avontuurlijke bosspeelplek in het Eendrachtspark te Amsterdam" wordt op dit moment uitgevoerd.

Landgoed Benkoelen
Op de boerderij van Ecoplan te Rhee is het een en ander aangepakt: Enkele schuurtjes zijn opgeknapt en de andere helft van de deel is nu ook gerestaureerd en opnieuw met riet gedekt.
Op het land naast de boerderij zijn poelen gegraven en zijn dode "woudreuzen" neergelegd. Het wordt nu begraasd door Hollandse Landgeiten, en binnenkort zullen er enkele runderen bijkomen. De bossingel aan de noordkant van de boerderij is omgevormd tot een gevarieerd bosje. Rond de vijver achter de boerderij hebben dit jaar voor het eerst orchideeën gebloeid!

Het Korhoen in Brabant
Het adviesproject "Plan van aanpak herintroductie van het Korhoen in Brabant" is in concept gereed. Vijf heidegebieden ten zuiden van Tilburg en Eindhoven zijn hiervoor onderzocht op geschiktheid voor het korhoen. De essentie van het rapport is dat, naast een goed fokprogramma, de inrichting en het beheer van de terreinen sterk gericht zal moeten worden op het vergroten van broedsucces en kuikenoverleving. Dat kan gerealiseerd worden door schaalverkleining waardoor er veel meer variatie in het broedbiotoop komt.


Ecoplan is sinds januari 1998 gevestigd in een historische boerderij te Rhee, een buurtschap even ten noorden van Assen. Op deze locatie kan Ecoplan optimaal uit de voeten, voor de verzorging van vee, opslag van materialen e.d. Rond de boerderij wordt een ecologische omgeving gecreëerd. Bezoekers kunnen worden rondgeleid langs twee gigantische liggende beuken, een vlinderheuvel en een poel. In de tuin van de boerderij staan enkele oude vruchtbomen, de beplanting wordt natuurtechnisch omgevormd tot een gevarieerd vogelbos.www.ecoplan.nl


Hennen en kuikens kunnen zo op korte afstand hun eerste behoeften vinden (voedsel, water, beschutting, open stukken, etc.). Om deze kleinschaligheid en variatie in de vegetatiestructuur te bereiken, zal er o.a. jaarrond begrazing met runderen en paarden moeten plaatsvinden. De bossen zullen omgevormd worden tot natuurbos. Ook door het verbeteren en aanleggen van verbindingszones tussen de heidegebieden wordt de overlevingskans van het korhoen vergroot.

Natuurontwikkeling in de publiciteit
De laatste maanden is een aantal artikelen in dag- en weekbladen verschenen waarin natuurontwikkeling middels Hans van der Lans aan het woord kwam:

 • In Trouw 20/08/03: "Het oerbos groeit zichzelf kapot". Over het Norgerholt. Het oudste bos van Nederland groeit dicht en dreigt zichzelf te verstikken. Begrazing en/of bostechnische ingrepen zijn hoognodig. Men begint in te zien dat er iets moet gebeuren.
 • In de NRC 20/09/03: "Er zit geld in de Natuur" Over subsidies voor natuurontwikkeling. Ondanks de bezuinigingen zijn er nog voldoende mogelijkheden om van subsidies gebruik te maken voor natuurontwikkeling. Men moet wel bereid zijn de tijd te nemen om de weg te vinden in het woud van regels.
 • Verder zijn er artikelen in het Dagblad van het Noorden en in het Agrarisch Weekblad verschenen. Wellicht is dit het begin van meer bekendheid met natuurontwikkeling? Ook voor particulieren die iets terug willen doen voor de natuur.

  Cursus Natuurtechnisch bosbeheer
  Er is een groeiende behoefte bij beheerders om saaie bosopstanden om te vormen tot gevarieerd natuurbos. Op initiatief van Kritisch Bosbeheer en Ecoplan wordt er in november een vierdaagse cursus georganiseerd. Als vervolg op de cursus staat in april 2004 een meerdaagse excursie naar het begraasde boslandschap New Forest in Groot-Brittannië op hetprogramma. Verdere informatie kunt u vinden op de website van Kritisch Bosbeheer: http://www.nieuwe-wildernis.nl/reizen_en_excursies.html


 • Ecoplan-Natuurontwikkeling
  Asserstraat 201, Rhee

  www.ecoplan.nl

  Tel. 0592-291715